Zápisnica z riadnej členskečj schôdze zo dňa 4.3.2011.

30.03.2011 20:17

        Základná organizácia Asociácie policajtov vo výslužbe v okrese Dunajská Streda.


 

 

 

Z Á P I S N I C A

 

z členskej    schôdze   Základnej  organizácie   Asociácie  policajtov   vo výslužbe, ktorá sa konala dňa 4.3..2011o 16.00 hodine v budove Perfekt.s.r.o v Dunajskej Strede.

 

 

 

      Schôdzu otvoril predseda základnej organizácie p. Ivan Spišiak, ktorý privítal členskú základňu, a delegovaného hosťa z Prezídia AP VV , p. Jána Čarnogurského.

      Po otvorení oboznámil členskú základňu s programom schôdze.

 

1./ bod programu: Voľba návrhovej komisie. Do tejto komisie boli zvolení členovia / 31 hlasov, 3 členovia sa zdržali/ :

- JUDr. Ladislav Kopáč,

-Ján Farkas,  

-Zoltán Kiss.

 

2./ bod programu: Voľba volebnej komisie. Do tejto komisie boli zvolení členovia /31 hlasov, 3 členovia sa zdržali/ :

- JUDr. Rudolf Miklovics,

-Štefan Boros,

-Andrej Beregszászi


 

 

 3./ bod programu:   Správa o činnosti  predsedníctva ZO AP VV Dunajská Streda a vyhodnotenie  uložených úloh, ktorú predniesol p Michal Fodor.

 

4./  bod programu: Správa o stave členskej základne, ktorú predniesol p. Ivan Spišiak.

 

5./ bod programu. Správa o hospodárení ZO APVV Dunajská Streda.

 

6./ bod programu: Voľba nového predsedníctva.

Návrhová komisia  navrhla za predsedu ZO APVV Dunajská Streda p. Gabriela Bitteru, ktorého potom členská  základňa zvolila za predsedu ZO. / 33 hlasov, 1 sa zdržal/.

Ďalej návrhová komisia navrhla za podpredsedu ZO p. Júliusa Plevu a za pokladníka p. Michala Fodora, ktorých členská základňa aj zvolila do týchto funkcií / 32 hlasov, 2 sa zdržali/.

 

7./ bod. Programu. – Diskusiu otvoril predseda ZO Ivan Spišiak. V diskusii vystúpil p. Čarnogurský, ktorý oboznámil členskú základňu s činnosťou ZO APVV Petržalka, ktorej je členom. Predstavil zámery a plány asociácie v budúcnosti.

Ďalej vystúpil p. Gabriel Bittera, novozvolený predseda ZO, ktorý poďakoval za dôveru členskej základne.

 

8./bod programu: JUDr. Ladislav Kopáč predniesol návrh na uznesenie členskej schôdze, ktorá bola schválená počtom 34 hlasov.

     Členskú schôdzu ukončil odstupujúci predseda ZO, p. Ivan Spišiak.

 

                                                                                                                                                                                                                   Zápisnicu spracoval: Július Pleva

 

Overovateľ:    Michal Fodor