Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 15.2.2014

14.05.2014 10:40

  

Z Á P I S N I C

z členskej    schôdze   Miestnej  organizácie   Asociácie  policajtov   vo výslužbe, ktorá sa konala dňa 15.2.2014 o 14.00 hodine v budove  Poľovníckej chaty pri obci Trhová Hradská.

Schôdzu otvoril predseda miestnej  organizácie p. Gabriel Bittera, ktorý privítal členskú základňu.  Zároveň privítal  hosťa p. JUDr. Jána Mizerika z Predsedníctva  AP VV. Po otvorení oboznámil členskú základňu s programom schôdze. Za zapisovateľa predseda MO APVV určil Július Plevu a za overovateľa zápisnice určil p. Michala Fodora.

 

Druhým  bodom  programu bola voľba návrhovej komisie, do ktorej boli navrhovaní pán Ladislav  Kopáč  za predsedu komisie/, páni  Alexander Rózsa a Štefan Boros za členov komisie.  Členská schôdza hlasovala za zloženie komisie nasledovne  43 členov za,  3 členovia  sa zdržali hlasovania. Predseda konštatoval, že členská schôdza schválila návrhovú komisiu v tomto zložení. Potom členská základňa pristúpila k voľbe volebnej komisie v zložení p. Pavol Magyerka za predsedu volebnej komisie  a páni Robert Baán a Eduard Zalka  za členov komisie. Predseda dal hlasovať za voľbu tejto komisie v tomto

zložení. Členská schôdza  zvolila volebnú komisiu nasledovne: 43 členov hlasovalo za  a 3 členovia sa zdržali hlasovania.

     

 Tretím bodom programu bola správa o stave členskej základne, ktorú predniesol predseda MO APVV, p. Gabriel Bittera

      Štvrtým bodom programu bola správa o činnosti predsedníctvoa MO APVV za rok 2013 a  návrh plánu činnosti na rok 2014, ktorú taktiež predniesol  predseda MO APVV, pán Gabriel Bittera

     Piatym bodom programu bola správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2013 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2014, ktorú predniesol p.Michal Fodor, pokladník MO APVV.

 

Šiestym bodom  programu bola    voľba nového predsedníctva a voľba kontrolóra:

Na návrh návrhovej komisie za predsede MO APVV  na ďaľšie volebné obdobie bol zvolený  p. Gabriel Bittera,  45 hlasov za, 1 sa zdržal hlasovania, za podpredsedu MO APVV bol zvolený Július Pleva, 45 hlasov za 1 sa zdržal hlasovania, za druhého podpredsedu MO APVV bol zvolený p. Michal Fodor, 45 hlasov za, 1 sa zdržal hlasovania, za kontrolóra MO APVV bol zvolený opán Štefan Bittera, 45 hlasov za, jeden sa zdržal hlasovania. Nov zvolený predseda určil za pokladníka MO APVV pána Michala  Fodora.

     Siedmym bodom bolo odovzdanie udelených ocenení jednotlivým členom MO APVV .Čestné uznanie APVV bolo udelené siedmym členom miestnej organizácie a čestný odznak APVV bol udelený taktiež siedmym členom APVV.

Ďalším, , ôsmym bodom bola diskusia v ktorej vystúpil

  • p. Štefan Boroš, ktorý navrhol, aby sme pokračovali v tradícii zorganizovania jednodňových výletov, navrhol aby v letnom období  bol zorganizovaný jednodňový výlet  loďou z Bratislavy do Viedne. Taktiež nastolil otázku zorganizovania plesu MO APVV.
  • p. Mizerik, ktorý pozdravil členov MO APVV a hovoril o problematike podávania žiadostí o starobné dôchodky policajtov vo výslužbe, o problémoch schvaľovania a vyplácania týchto dôchodkov. Ďalej oboznámil členskú základňu a o postupe APVV pri podávaní žaloby ohľadne neuskutočnenej valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012. Ďalej hovoril o možnosti a potrebe poukázania 2% z daní príjmov v prospech APVV. Ďalej uviedol, že s organizovaním letných jednodňových výletov majú podobné poblémy aj ostatné miestne organizácie.
  • P. Koszorúš, ktorý hovoril o variantoch vyplácania starobných dôchodkov policajtom vo výslužbe a žiadal väčšiu informovanosť o tejto problematike.

 Deviatym bodom  programu bol výber členských príspevkov. / 14 € / a možnosť zakúpenia nové púzdra    na členské preukazy.

Desiatym bodom bol záver – prijatie uznesenia.

      JUDr. Ladislav Kopáč predniesol návrh na uznesenie členskej schôdze, ktorá bola schválená počtom 46  hlasov.

     Členskú schôdzu ukončil  predseda ZO p. Gabriel Bittera.

                                                                                                                                                                                                                   Zápisnicu spracoval: Július Pleva 

Overovateľ:    Michal Fodor